Niet zomaar accountants en adviseurs       

Fiscale actualiteiten juni 2017

Btw-correctie privégebruik auto

Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad in vier proef-procedures over de btw-correctie privé-gebruik auto over de jaren 2011 tot en met heden het volgende geoordeeld.

 1. De intrekking van de oude 
regeling voor de btw-correctie privégebruik auto per 
1 juli 2011 betekent niet dat over het tweede halfjaar van 2011 geen btw-correctie is verschuldigd.
 2. Toegestaan is dat btw is verschuldigd over de vergoeding die de werkgever in rekening brengt aan de werknemer voor 
privégebruik van een auto en dat daarnaast een aftrekbeperking geldt voor de btw in verband met het privégebruik.
 3. De btw-correctie mag worden gebaseerd op de normale waarde als een lagere vergoeding in rekening wordt gebracht aan werknemers.
 4. De wetswijziging met terugwerkende kracht naar 1 juli 2011 is niet in strijd met het vertrouwens- en/of rechtszekerheidsbeginsel.
 5. Omzetbelasting over het privé-gebruik auto is ook verschuldigd als het privégebruik ondergeschikt is aan het zakelijk gebruik van de auto.
 6. De btw-correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto is niet in strijd met EU-recht.
 7. Na vijf jaar geldt een verlaagde btw-correctie van 1,5%. Het is niet in strijd met EU-recht dat hiervoor wordt aangesloten bij de periode van gebruik bij de ondernemer in plaats van bij de leeftijd van de auto.
 8. Een btw-correctie op basis van de catalogusprijs inclusief BPM is niet in strijd met EU-recht.
 9. Dat de btw-correctie voor auto’s in eigendom verschilt van de correctie voor geleasede auto’s, is niet in strijd met EU-recht.

Uitspraken Belastingdienst?

Hof Arnhem-Leeuwarden had geoordeeld dat de btw-correctie privégebruik auto niet mag worden berekend op basis van statistische gegevens. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof dat oordeel niet voldoende onderbouwd. Hof Den Bosch zal nu opnieuw moeten oordelen over deze rechtsvraag. Daardoor zijn nog niet alle rechtsvragen beantwoord. De Belastingdienst zal daarom waarschijnlijk nog geen uitspraak doen in de vele nog lopende procedures.


Minder box 3-
belasting in 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de forfaitaire rendementen van box 3 voor het jaar 2018 bekendgemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen wordt 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen 5,38% (2017: 5,39%). Hierdoor hoeft u over 2018 minder belasting over uw vermogen te betalen.


Woonachtig in het buitenland en toch hypotheekrenteaftrek

De Nederlandse regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige blijkt inmiddels na ruim twee jaar alweer te zijn achterhaald.

Uit oude Europese rechtspraak volgde dat een niet-inwoner hier recht heeft op aftrek van hypotheekrente op zijn buitenlandse woning als zijn inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast. De Nederlandse regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is hierop gebaseerd. Begin 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) echter geoordeeld dat men ook aftrek van hypotheekrente moet krijgen als het inkomen in Nederland minder dan 90% is en men onvoldoende inkomen heeft om het voordeel in zijn woonstaat in aanmerking te kunnen nemen.

In dit geval ging het om iemand die in Spanje woonde en daar een woning had met een hypothecaire lening. Hij genoot verder geen inkomen uit Spanje. Wel had hij in 2007 inkomsten uit andere landen, waarvan 60% uit Nederland. Volgens het HvJ moest Nederland de man een recht op aftrek verlenen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de man in Nederland ontving, dus 60%.

De Hoge Raad moet hierover nog zijn eindoordeel geven. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige Nederlandse wetgeving over de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige niet in overeenstemming is met de Europese jurisprudentie. Totdat een aanpassing heeft plaatsgevonden in de Nederlandse regelgeving, is het verstandig om in vergelijkbare situaties tijdig bezwaar te maken tegen de aanslag. Al is het maar om uw rechten veilig te stellen. Natuurlijk zijn wij u hierbij graag van dienst.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203


Voorkom 
bijtelling auto

Werknemers met een auto van de zaak hebben meestal een bijtelling voor privégebruik. Twee uitzonderingen vindt u in de Branche-regeling tijdelijk vervangend leasevoertuig en de Brancheregeling privégebruik deelauto. Misschien bieden deze regelingen ook uw medewerkers mogelijkheden.

Brancheregeling tijdelijk 
vervangend leasevoertuig

Op grond van deze regeling kunt u dubbele bijtelling voorkomen bij een tijdelijk vervangende leaseauto. Werknemers die een kleine of elektrische auto van de zaak hebben, kunnen via deze regeling – zonder fiscale drempels – tijdelijk een ander voertuig gebruiken dat beter past bij hun reis. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die zomers altijd op vakantie gaat met de caravan en wiens elektrische auto van de zaak die caravan niet mag trekken.

Brancheregeling privégebruik deelauto

Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een zakelijke deel- of poolauto privé te gebruiken zonder een bijtelling. Belangrijke voorwaarden zijn dat de werkgever zich gedraagt als een verhuurder, de werknemer een marktconforme huur betaalt en een sluitende kilometerregistratie wordt bijgehouden. De in deze regeling opgenomen tarieftabel voor de marktconforme huur wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voor de toepassing van beide regelingen gelden (nog andere) voorwaarden. Voor deskundig advies kunt u contact met ons opnemen.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203


Sinds 1 april geen tijdklemmen eigen 
woning meer

Heeft u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW)? Dan moest u voor een belastingvrije uitkering ten minste vijftien of twintig jaar lang jaarlijks premies inleggen. Voor deze zogenoemde tijdklemmen gold al een aantal uitzonderingen.

Op aandringen van de Tweede Kamer is de tijdklem per 1 april 2017 in alle situaties komen te vervallen. U moet de uitkering dan wel gebruiken voor aflossing van een eigenwoningschuld.

De staatssecretaris van Financiën heeft ook toegezegd om de tijdklem per 1 april 2017 volledig te laten vervallen voor kapitaalverzekeringen van vóór 2001 die geen KEW zijn. De wettelijke eis om de uitkering te gebruiken voor aflossing van een eigenwoningschuld geldt hier niet. Heeft u een dergelijke kapitaalverzekering echter verpand aan de hypotheekverstrekker, dan kan deze wel aflossing eisen.

Let op! Het is zeker niet altijd voordelig om de KEW, SEW of BEW of andere kapitaalverzekering voortijdig te beëindigen. Laat u goed door ons adviseren.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203


Trouwplannen: 
bezint eer ge begint!

Heeft u trouwplannen en wilt u huwelijksvoorwaarden opmaken? Misschien kunt u dan beter even wachten. Per 1 januari 2018 wordt het huwelijksvermogensrecht namelijk gewijzigd. Dan vallen eigen vermogen van vóór de trouwdatum en erfenissen en schenkingen automatisch buiten de gemeenschap van goederen.


Uitfasering pensioen in eigen beheer. En nu?

Op 1 april 2017 is het pensioen in eigen beheer afgeschaft. Wat moet u nu doen als u pensioen heeft opgebouwd bij uw eigen bv?

U bouwt nog pensioen op

Als u nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, dan moet u daar vóór 1 juli 2017 mee stoppen. Het besluit om te stoppen moet u vastleggen in notulen van de Algemene vergadering van uw bv. Ook moet u vóór 1 juli 2017 uw pensioenovereenkomst hierop aanpassen. Regelt u de stopzetting van de opbouw niet op tijd, dan wordt uw gehele pensioen in één keer belast met loon-belasting én betaalt u 20% revisierente.

Pensioenopbouw al gestopt

Is de pensioenopbouw in eigen beheer al gestopt, dan hoeft u niets te doen. Ook na 1 juli 2017 kunt u uw pensioenrechten in eigen beheer laten staan. U kunt echter geen nieuwe pensioenrechten in eigen beheer meer opbouwen.

Keuzes

U kunt gebruikmaken van het overgangsrecht. Dat overgangsrecht biedt u twee keuzes.

 1. U mag de opgebouwde pensioenrechten in één bedrag laten uitkeren door uw bv. Doet u dat in 2017, dan is 34,5% van de uitkering vrijgesteld. In 2018 is 25% vrijgesteld en in 2019 nog slechts 19,5%.
 2. U mag de opgebouwde pensioenrechten ook omzetten in een oudedagsverplichting. Een oudedagsverplichting is een alternatieve vorm van een oudedagsvoorziening.

Kiest u voor een van beide opties, dan moet u uw besluit vastleggen in notulen van de Algemene vergadering van uw bv. Ook moet u een nieuwe overeenkomst opstellen met uw bv. En u moet binnen een maand een informatieformulier inleveren bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan is het overgangsrecht niet van toepassing!


Teruggaaf btw verrekenbaar met loonheffing

Werkgevers die op basis van hun maandaangifte omzetbelasting een teruggaaf verwachten, kunnen door middel van een formulier deze teruggaaf direct laten verrekenen met de over dezelfde maand af te dragen loonheffing. Vereist is wel dat het verzoek tot verrekening en de aangiften omzetbelasting en loonheffingen allemaal tijdig zijn gedaan. Ook mogen er geen andere belastingschulden openstaan. Het hiervoor verplicht gestelde formulier kan op de website van de Belastingdienst worden gedownload.


Aftrek btw op horeca-bestedingen

Omzetbelasting op horeca-bestedingen is soms wel en soms niet aftrekbaar. Dat hangt af van het type besteding. Wat zijn de regels?

In de Wet omzetbelasting 1968 wordt de btw op spijzen en drank van aftrek uitgesloten. Hieronder vallen niet overnachtingen, zaalhuur en dergelijke. Wel gelden daarvoor nog speciale bepalingen in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).

Spijzen en drank

In rekening gebrachte btw voor eten en drinken dat door u, uw werknemers of uw relaties is genuttigd in een horecagelegenheid (denk aan een hotel, restaurant of café), is nooit aftrekbaar. Deze uitsluiting van aftrek van btw geldt ook als u op een door u uitgekozen locatie, zoals een boot of een beurs, het eten en drinken laat verzorgen door een cateringbedrijf.

Overnachtingen en zaalhuur

De btw die drukt op overnachtingen, zaalhuur, inrichting en aankleding van de zaal et cetera, valt niet onder de specifieke aftrekuitsluiting voor spijzen en drank. Wel is het mogelijk dat u voor deze kosten nog een correctie op de in aftrek gebrachte btw moet aanbrengen op grond van het BUA.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203


Wat is een oudedags-verplichting?

U kunt er na 1 juli 2017 voor kiezen om uw pensioenrechten in eigen beheer in de bv om te zetten in een oudedagsverplichting. Maar wat is een oudedagsverplichting dan?

Kenmerken van banksparen

Een oudedagsverplichting is een nieuw soort oudedagsvoorziening. De oudedagsverplichting lijkt nog het meeste op een bancaire lijfrente (een vorm van banksparen). In de opbouwfase wordt de oudedagsverplichting namelijk jaarlijks verhoogd met de bijschrijving van rente en in de uitkeringsfase wordt de oudedagsverplichting in 20 jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Bij overlijden gaan de uitkeringen over op uw erfgenamen.

Kenmerken van pensioen

De oudedagsverplichting moet verplicht ingaan binnen twee maanden nadat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. In dat geval keert uw eigen bv de oudedagsverplichting aan u uit. U kunt de uitkeringen echter ook maximaal 5 jaar eerder laten ingaan. Als u de oudedagsverplichting eerder laat ingaan, wordt de uitkeringsduur van 20 jaar navenant verlengd.

Kenmerken van lijfrente

Tot de ingangsdatum kunt u de oudedagsverplichting omzetten in een lijfrente bij een professionele verzekeraar of bank. De bv zal het bedrag van de oudedagsverplichting dan moeten overmaken naar de professionele verzekeraar en die zal verder zorgen voor de uitkeringen van de lijfrentetermijnen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203


BoekZo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de in deze uitgave vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische bestanden of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoekZo.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!