Drie maanden uitstel voor aanpassingen uitfasering pensioen eigen beheer

Inhoud

Toe aan een coachende accountant?

Vertrouw op BoekZo!

De opbouw van pensioen in eigen beheer over toekomstige dienstjaren mag per 1 januari 2017 niet meer. U kunt kiezen om:

  • niets te doen. Op de reeds opgebouwde rechten blijft het complexe pensioenregime van toepassing. Maar let op: maak vóór 1 april 2017 het pensioen premievrij als dit nog niet is gebeurd!
  • de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV);
  • de pensioenvoorziening af te kopen met belastingkorting.

De keuze moet u uiterlijk op 31 december 2019 maken. Echter, de belastingkorting is hoger bij een snelle keuze. In 2017 geldt namelijk een korting van 35,5%, in 2018 van 25% en in 2019 19,5%.

Oudedagsverplichting (ODV)

Deze variant houdt in dat de fiscale pensioenvoorziening zonder heffing wordt omgezet in een oudedagsspaarverplichting welke jaarlijks wordt verhoogd met het zogenaamde u-rendement. Extra toevoegingen zijn niet mogelijk. Op het moment de AOW-leeftijd is bereikt, wordt het gespaarde bedrag in de vorm van gelijkmatige belaste uitkeringen uitgekeerd. De duur is 20 jaar. De mogelijkheid bestaat om de uitkeringen in te laten gaan op AOW-leeftijd minus vijf jaar. De duur van de uitkeringen wordt dan verlengd met het aantal jaren dat de uitkeringen eerder ingaan dan de AOW-leeftijd.

Groot voordeel van de oudedagsverplichting ten opzichte van het pensioen in eigen beheer is dat de berekening van de verplichting veel eenvoudiger is dan de huidige pensioenberekeningen.

Keerzijde is dat de uitkeringen lager zijn dan de uitkeringen uit een pensioenvoorziening. Echter, de beschikbare pot geld in de B.V. blijft gelijk, zodat de lagere uitkeringen uit een oudedagsverplichting mogelijk kunnen worden aangevuld met dividenduitkeringen.

Afkoop

Fiscaal wordt de pensioenverplichting berekend met een rekenrente van 4% en commercieel met de werkelijke marktrente. Er wordt bij de fiscale waarde vanuit gegaan dat het vermogen jaarlijks rendeert tegen 4%. De fiscale waarde is dan vaak (veel) lager dan de commerciële waarde, die (tegenwoordig) met een veel lagere rekenrente dan 4% wordt berekend.

De afkoop vindt plaats tegen de fiscale waarde en het tarief in 2017 bedraagt maximaal 34,06% (65,5% van 52%). Dit is een erg voordelig tarief om van de pensioenverplichting af te komen. Echter, het geld om deze belasting te betalen moet wel aanwezig zijn in de B.V. Dit moet namelijk direct door de BV worden overgemaakt naar de belastingdienst.

Positie partner

Indien u een partner heeft moet deze partner ook instemmen met overgang naar oudedagsverplichting of afkoop. De partner doet namelijk ook afstand van pensioenrechten. In nagenoeg alle gevallen heeft zij namelijk bij echtscheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde oudedagspensioen. Daarnaast heeft zij vaak recht op een nabestaandenpensioen bij uw overlijden.

Actiepunten

Zoals eerder aangegeven moet de keuze tussen niets doen, omzetting naar oudedagsverplichting en afkoop uiterlijk op 31 december 2019 worden gemaakt. Echter, mogelijk moet u al eerder in actie komen. Dit is het geval als uw pensioenopbouw nog niet is gestaakt. Dit moest gebeuren voor 1 januari 2017.

Inmiddels is er echter een datumwijziging doorgevoerd: u heeft tot 1 april 2017 de tijd om de opbouw stop te zetten.

Dit kan door het opstellen van notulen van de vergadering van aandeelhouders waarin dit besluit wordt vastgelegd. Ik adviseer u met klem om dit goed te regelen. Als u dit namelijk niet doet, dan wordt de pensioenregeling onzuiver met 72% heffing over de commerciële waarde tot gevolg!