Niet zomaar accountants en adviseurs       

Nota van wijziging wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting ingediend. De nota bevat enkele technische aanpassingen.

Het wetsvoorstel omvat een bepaling waarin wordt geregeld dat indien een opbrengstgerechtigde van dividend niet als zodanig wordt behandeld omdat hij volgens de fiscale wetgeving van de staat van oprichting niet in die staat is gevestigd, een achterliggende gerechtigde wordt geacht de opbrengstgerechtigde te zijn. Daarbij geldt als bijkomende voorwaarde dat iedere achterliggende gerechtigde volgens de fiscale wetgeving van de staat, waarin hij is gevestigd, wordt behandeld als de gerechtigde tot de opbrengst. Aan deze ingewikkelde bepaling wordt toegevoegd, dat deze regeling geen toepassing vindt indien de opbrengstgerechtigde gevestigd is in een andere staat dan de staat volgens welk recht hij is opgericht. Verder vervalt met deze nota van wijziging in de tweede volzin van deze bepaling het vereiste dat de participatie direct moet worden gehouden. Die voorwaarde is overbodig, gezien de in genoemde volzin opgenomen voorwaarde dat de aldaar bedoelde opbrengst rechtstreeks verband moet houden met de participatie in de bedoelde hybride entiteit.

Tot slot wordt aan deze bepaling een volzin toegevoegd waarmee in de wettekst tot uitdrukking wordt gebracht dat de inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting slechts toepassing kan vinden indien alle participanten in de hybride entiteit bij een onmiddellijk belang individueel zouden kwalificeren voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

info@boekzo.nl info@boekzo.nl
0486-820 203

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met