Niet zomaar accountants en adviseurs       

Pensioen in eigen beheer

U heeft in uw B.V. uw DGA pensioen in eigen beheer (hierna: PEB of Pensioen BV) opgebouwd. De regels voor het PEB zijn gewijzigd. De Tweede Kamer gaf 9 februari 2017 haar akkoord; de Eerste Kamer op 7 maart 2017. De wet uitfasering pensioen in eigen beheer treedt op 1 april 2017 in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2017. Uitleg Pensioen BV De wet stelt dat vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer mag worden opgebouwd over toekomstige dienstjaren. Dit betekent dat u uw DGA pensioen bij uw eigen B.V. niet meer kunt verhogen. Met het uitfaseren pensioen in eigen beheer beoogt de wetgever het pensioen DGA te vereenvoudigen. Daarom biedt de wetgever de mogelijkheid om uw pensioen fiscaal vriendelijk te beëindigen of uit te faseren. Wat zijn de keuzes? Wat te doen?  

Wat moet ik doen?

Uit de wetswijziging volgt dat u in ieder geval twee acties moet nemen:
 • Voor 1 juli 2017 de pensioenopbouw in uw B.V. formeel staken.
 • Voor 1 januari 2020 een keuze moet maken uit een drietal mogelijkheden.
De pensioenopbouw in uw B.V. formeel staken kan door het opstellen van notulen van de vergadering van aandeelhouders waarin dit besluit wordt vastgelegd. Zo niet, dan wordt de pensioenregeling onzuiver met 72% heffing over de commerciële waarde tot gevolg. Het maken van de keuze uit de drie mogelijkheden is ingewikkelder. Voor het maken van een goede keuze is het van belang te weten wat de drie mogelijkheden zijn, en hoe deze passen bij uw persoonlijke en zakelijke situatie.  terug naar begin  

Wat kan ik kiezen?

De wetgever biedt de mogelijkheid om uw pensioen fiscaal vriendelijk te beëindigen of uit te faseren. U heeft daarbij deze keuzes:
 1. niets doen oftewel doorgaan met het PEB dat u tot nu toe heeft opgebouwd U behoudt het pensioenregime en blijft recht houden op een levenslange uitkering uit uw eigen B.V. De B.V. blijft hiermee gebonden aan de complexe pensioenregels.  
 2. overstappen op de meer eenvoudige oudedagsverplichting (OV) U zet de pensioenvoorziening om in een ‘spaarpot’. Uiterlijk bij het bereiken van uw AOW-leeftijd moet de B.V. u gedurende 20 jaar een uitkering doen.  
 3. afkopen met korting U koopt de pensioenvoorziening af tegen een gereduceerde waarde en tegen een gereduceerd belastingtarief.
Voor het maken van deze keuze heeft u drie jaar de tijd. De keuze voor de OV of afkoop pensioen eigen beheer moet vóór 2020 gemaakt worden. Echter, een snelle keuze voor afkoop wordt beloond. In 2017 krijgt u idlijk een korting van 34,5%, terwijl deze in 2018 nog 25% en in 2019 19,5% is.

Niets doen

Niets doen en dus doorgaan met een Pensioen Eigen Beheer is zelden aantrekkelijk vanwege de complexiteit en de relatief hoge jaarlijkse kosten. Wellicht is bij u bekend dat er complexe (fiscale) regels zijn voor de waardering van een pensioenvoorziening in eigen beheer. Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Immers, een pensioenuitkering is levenslang. De B.V. moet de toekomstige pensioenverplichting om fiscale redenen lager waarderen dan verzekeraars dat doen. In werkelijkheid is de verplichting dus groter dan de fiscale voorziening doet vermoeden. Dit legt vaak ongemerkt een fors beslag op het eigen vermogen van uw B.V., waardoor in veel gevallen een dividenduitkering niet meer mogelijk is.

Overstappen op de Oudedagsverplichting (OV)

De overstap van een pensioenverplichting naar een OV is een sterke vereenvoudiging. De fiscale pensioenvoorziening wordt omgevormd in een spaarpot bij de BV. Die spaarpot wordt jaarlijks verhoogd met de marktrente. En uiterlijk bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten er uitkeringen op gang komen. De uitkeringen zijn belast, net zoals pensioenuitkeringen dat zijn. De B.V. mag de uitkeringen zelf doen. De spaarpot wordt in 20 jaar aan u uitgekeerd. Het eerste jaar 1/20e deel, het tweede jaar 1/19e deel van de restsom, het derde jaar 1/18e deel van de restsom, enzovoorts. Als u eerder komt te overlijden, dan worden de resterende termijnen aan uw erfgeidn uitgekeerd. Hierdoor is er geen complexe berekening meer nodig. Dit is een voordeel van de OV. Het is eenvoudig. De keerzijde is dat de uitkeringen uit een OV altijd lager zullen zijn dan de uitkeringen uit een pensioenvoorziening. Dat nadeel is echter betrekkelijk. De omvorming van een pensioenvoorziening in een OV heeft idlijk geen gevolgen voor het saldo op de bankrekening van de B.V. De beschikbare pot geld blijft gelijk, zodat de lagere uitkeringen uit een OV eventueel aangevuld kunnen worden met dividenduitkeringen. Dit kan ook fiscaal aantrekkelijker zijn dan een hogere pensioenuitkering.

Afkopen

Uw Pensioen BV afkopen betekent dat de pensioenpot ineens aan u wordt uitgekeerd en dat de B.V. wordt bevrijd van haar verplichting jegens u. U ontvangt dan een afkoopsom van de B.V. en met die afkoopsom kunt u doen en laten wat u wilt. U kunt een eventuele schuld bij de B.V. aflossen, u kunt het vermogen in privé aanhouden (box 3) of juist uitgeven, of u heeft de mogelijkheid om het geld (om fiscale redenen) weer als kapitaal terug te storten in uw B.V. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om de B.V. op te heffen als dat uw voorkeur heeft. Normaliter wordt afkoop van een pensioenvoorziening zwaar belast. Er is maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd en bovendien wordt er 20% revisierente geheven. Dit is een soort boete. De maximale heffing over afkoop van pensioen is derhalve 72%. In 2017, 2018 en 2019 mag het pensioen in eigen beheer tegen de lagere fiscale waarde worden afgekocht, en zonder boete. Bovendien wordt een deel van de afkoopsom vrijgesteld. De B.V. keert de netto-afkoopsom uit en draagt de verschuldigde loonheffing af aan de Belastingdienst. Om anticipatie effecten te voorkomen is de vrijstelling alleen van toepassing op de stand van de fiscale pensioenvoorziening per eind 2015. Door deze vrijstelling is er in feite sprake van een tijdelijk lager belastingtarief op de afkoopsom, zodat het grootste deel van de afkoopsom:
 • in 2017 wordt belast tegen maximaal 34,06%;
 • in 2018 wordt belast tegen maximaal 39,00%;
 • in 2019 wordt belast tegen maximaal 41,86%.
Samenvatting van de voor- en nadelen
Niets doen Overstappen Afkopen
 complex  sterke vereenvoudiging  vrijheid voor uw B.V. en voor u
 hogere jaarlijkse kosten  lagere pensioenuitkering  lager belast (maar slechts tijdelijk)
 fors beslag op eigen vermogen B.V.  hogere dividenduitkering  hoger tarief dan op pensioenuitkering
 terug naar begin  

Wat zijn de gevolgen van mijn keuze voor mij en mijn partner?

U en ook uw partner doen afstand van pensioenrechten. In ruil daarvoor krijgt u een hoger vermogen.

Waar doet u afstand van?

Zowel bij omzetting in een OV als bij afkoop doet u afstand van het recht op een levenslang ouderdomspensioen.

Waar doet uw partner afstand van?

Uw partner heeft meestal recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Uw partner heeft bij echtscheiding bovendien recht op de helft van uw ouderdomspensioen als dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Uw partner doet daar afstand van.

Wat krijgt u in ruil daarvoor?

U krijgt in ruil een hoger vermogen, zowel bij afkoop als bij omzetting in OV. De aandelen van uw B.V. stijgen immers in waarde. Bovendien heeft u bij omzetting in een OV een toekomstige aanspraak op uitkeringen en ontvangt u bij afkoop de afkoopsom.

Wat krijgt uw partner in ruil daarvoor?

Het is afhankelijk van uw huwelijkse situatie of uw partner wel of niet meedeelt. Indien uw partner niet of onvoldoende in meedeelt, dan dient uw partner reeds nu gecompenseerd te worden. Ook dient uw partner gecompenseerd te worden voor het verlies van het nabestaandenpensioen.  terug naar begin  

Wat is voor mij de beste keuze?

Niets doen is zelden aantrekkelijk vanwege de complexiteit en de relatief hoge jaarlijkse kosten. In feite betekent dit dat u kunt kiezen tussen overstappen op de OV of het Pensioen In Eigen Beheer afkopen. Bij het maken van een keuze tussen de OV of afkoop van de oudedagsvoorziening spelen diverse factoren een rol. In financiële zin is de OV in veel gevallen aantrekkelijker dan afkoop. Zelfs als afkoop in 2017 zou plaatsvinden tegen maximaal 34,06%. De toekomst is niet te voorspellen, maar op dit moment is een pensioenuitkering belast tegen ongeveer 18,65% als het inkomen lager is dan circa € 19.500 en 22,5% tot aan circa € 34.000. Door te kiezen voor afkoop in plaats van een OV bestaat dan de kans dat er meer belasting is verschuldigd, dat deze belasting ook eerder is verschuldigd en dat de netto afkoopsom vervolgens ook nog jaarlijks als vermogen wordt belast. Er zijn echter ook gevallen waarin juist een afkoop aantrekkelijker is, bijvoorbeeld als u een hoge schuld aan uw B.V. heeft. Tot slot kunnen ook andere motieven een rol spelen, bijvoorbeeld de sterke wens om de B.V. op te heffen. Daarnaast spelen u huwelijkse situatie en de Wet Pensioenverevening een grote rol bij het bepalen van de beste keuze. Bent u alleenstaand of heeft u een partner? Gelden voor u huwelijkse voorwaarden of geldt gemeenschap van goederen? Heeft uw eventuele (ex)partner bij echtscheiding alleen recht op 50% van het oudedagspensioen of ook op een nabestaandenpensioen? Bent u gescheiden? Bent u hertrouwd?  terug naar begin  

Wat moet ik doen na mijn keuze?

Het is noodzakelijk om de Belastingdienst te informeren als u de keuze voor de OV of de afkoopvariant heeft gemaakt. Binnen één maand na omzetting of afkoop dient er een formulier ingezonden te worden waarmee informatie wordt verstrekt over de omzetting in een OV of de afkoop. Zonder dit formulier wordt de wijziging van de pensioenrechten aangemerkt als een reguliere afkoop (heffing 72%). Ook uw partner moet dit formulier ondertekenen. Dat is noodzakelijk omdat niet alleen u, maar ook uw partner afstand doet van pensioenrechten. De Belastingdienst wil nagaan of partners daadwerkelijk een afspraak maken over de te verlenen compensatie. Dit voor het geval het huwelijk ooit mocht eindigen door echtscheiding. Vandaar dat de partner het informatieformulier mede moet ondertekenen. Als de partner dit weigert, dan blijft er nog maar één keuze over. idlijk niets doen, zodat het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd in stand blijft.  terug naar begin  

Wij kunnen u helpen!

In een vrijblijvend persoonlijk gesprek geven wij u graag alle nodige uitleg over de nieuwe wet. In zo'n gesprek informeren wij u over de financiële gevolgen, over de belastingen, over het resulterend pensioen, en over de advies- en uitvoeringskosten in uw concrete situatie. Zo helpen we u bij het maken van de beste keuze afhankelijk van uw persoonlijke en zakelijke situatie. De berekening van de compensatie voor uw partner is afhankelijk van veel factoren en daardoor complex. In bijna alle gevallen heeft het overigens onze uitdrukkelijke voorkeur om een uitgestelde compensatie af te spreken. Wij stellen voor om tijdens ons gesprek over de keuze voor OV of afkoop een checklist door te nemen, opdat alle relevante gegevens in kaart gebracht kunnen worden. Ook kunnen wij dan in kaart brengen hoe de (uitgestelde) compensatie kan plaatsvinden. Zowel in de situatie van afkoop als omzetting naar OV is een akkoord van uw partner vereist. Wij hebben als eis dat uw partner wordt betrokken bij ons gesprek over OV of afkoop. Dit niet alleen omdatt uw partner het informatieformulier voor de Belastingdienst mede zal ondertekenen, maar ook uit hoofde van onze zorgplicht om de (ex)partners zo goed mogelijk te adviseren. In voorkomende gevallen kan een der partijen door ons verwezen worden naar een notaris of een andere adviseur. Nadat u, samen met uw eventuele partner, op basis van ons advies uw keuze heeft gemaakt, zorgen wij voor de afwikkeling van alle formaliteiten.

Wat zijn de stappen?

We maken een afspraak voor vrijblijvend intake gesprek in Uden, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch of Utrecht (Driebergen). U ontvangt van ons een lijst met benodigde documenten, zoals trouwboekje, huwelijkse voorwaarden, pensioenbrieven, echtscheidingsconvenant, en dergelijke. U komt bij ons langs voor het kosteloze intake gesprek. Indien u een partner heeft, dan verdient het de voorkeur dat uw partner bij het eerste gesprek aanwezig is. Tijdens het intake gesprek bespreken we aan de hand van een uitgebreide checklist uw persoonlijke situatie en geven we u uitleg over de wet. Een week na ons gesprek ontvang u ons schriftelijk advies met uitleg. U, samen met uw eventuele partner, maakt de keuze tussen "niets doen", overstappen en afkopen. Wij zorgen voor de afwikkeling van uw keuze en alle formaliteiten die daarbij horen.

Hoe lang zal het duren?

Het zal u niet veel meer tijd kosten dan nodig voor het verzamelen van de benodigde stukken en voor het intake-gesprek. Het totale traject zal ons in de meeste gevallen 6 tot 8 weken kosten.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn vooridlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de beschikbaarheid van alle benodigde documenten. Voor de meest eenvoudige situaties – alleenstaand zonder echtscheiding; met partner in gemeenschap van goederen zonder nabestaandenpensioen – waarbij alle benodigde stukken direct beschikbaar zijn, gaan wij uit van een tarief van € 950,- exclusief BTW.  terug naar begin  

Samenvatting, actiepunten en deadlines

 
 1. De regels voor het PEB zijn gewijzigd.  
 2. U dient uw huidige pensioenopbouw in uw PEB te staken. De deadline daarvoor is 30 juni 2017.  
 3. U dient te kiezen uit 3 mogelijkheden.
  1. niets doen
  2. overstappen
  3. afkopen  
 4. Uw partner is betrokken bij deze keuze, en moet het informatieformulier voor de Belastingdienst medeondertekenen.  
 5. Een spoedig besluit tot afkoop wordt fiscaal beloond. De deadline voor de hoogste beloning is 31 december 2017.  
 6. Wij helpen u graag bij het maken van deze belangrijke keuze en de afwikkeling van die keuze.

Een verstandige keuze begint met een goed gesprek!

Vraag advies voor 30 mei 2017 in verband met de te verwachten drukte.

 • Gun ons de tijd u gedegen te adviseren.

 • Gun u zelf de tijd om af te wegen en te besluiten.

 • Laat deze belangrijke keuze niet op zijn beloop.

Kies voor

 • goed geregeld

 • verzorgd door experts

 • ontzorgend

 

Neem contact op. Bel onderstaand telefoonnummer of laat u terugbellen via onderstaand formulier.

Neem contact op!

Tel nr: 0486 – 820 203 of e-mail:    info@boekzo.nl   0486 – 820 203   info@boekzo.nl

Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Aangesloten bij

Strategische samenwerking met

De komende weken vernieuwen wij onze upload portal en de BoekZo app. Als onderdeel van dit proces is de huidige app momenteel buiten werking. Onze excuses voor het ongemak!